Regulamin Grand Prix Dolnego Śląska 2023

 1. Dolnośląski Związek Brydża Sportowego we Wrocławiu organizuje cykl turniejów regionalnych pod nazwą „Grand Prix Dolnego Śląska 2023” (GPDŚ). Cykl turniejów ma charakter otwarty (mogą brać w nich udział również zawodnicy niezrzeszeni).
 2. Turnieje są objęte łączną klasyfikacją długofalową, z wydzielonym funduszem nagród dla zawodników, którzy zajmą czołowe miejsca w tej klasyfikacji. Osobne nagrody przewiduje się w Turnieju Finałowym organizowanym na zakończenie cyklu.
 3. Punktacja indywidualna prowadzona będzie na zasadzie sumowania PDF, które będą przyznawane za poszczególne turnieje wg. “Tabeli punktacji długofalowej w turniejach GPDŚ”, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu. Za turniej od 40 rozdań zwycięska para otrzymuje 100 PDF a ostatnia 100/N, pozostali proporcjonalnie w zależności od wyniku z przybliżeniem w górę. W turniejach poniżej 40 rozdań zwycięska para otrzymuje 90 PDF a ostatnia 90/N. N – liczba par.
  wzory punktacji długofalowej w turniejach GPDŚ
 4. W cyklu GPDŚ rozgrywa się turnieje co najmniej 30-rozdaniowe obliczane na wynik maksymalny.
 5. Cykl eliminacyjny kończy się 30 listopada 2023.
 6. Dodatkowe wnioski o włączenie turnieju do cyklu „Grand Prix” należy składać do Zarządu DZBS co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem rozegrania turnieju.
 7. Odpowiedzialnym za prowadzenie publikacji klasyfikacji GPDŚ jest kolega – Lech Warężak.
 8. Opłaty:
  a. Organizatorzy turniejów przekazują na konto DZBS, za każdą parę opłatę w wysokości 5,- zł. Opłata ta zostanie przeznaczona na Fundusz Długofalowy
  GPDŚ 2023.
  b. Organizatorzy turniejów, którym przyznany został status OTP* przesyłają na konto DZBS dodatkowo po 1 zł od każdego zrzeszonego zawodnika oraz po 2 zł od każdego niezrzeszonego uczestnika turnieju.
  c. Organizatorzy pokrywają koszty sędziowania turniejów.
 9. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi połowę + 1 najlepszych wyników uzyskanych spośród wszystkich turniejów w całym cyklu GP
  DŚ 2023.
 10. Na starcie imprezy finałowej GPDŚ 2023 zawodnicy otrzymują handicap (carry over) za wynik w cyklu eliminacyjnym w postaci PT wg “Tabeli carry over GP DŚ” (odpowiednio za 1.m – 60%, za 32.m – 50%).
 11. Fundusz długofalowy przeznaczony jest dla zawodników grających w finale oraz na nagrody specjalne. Przewiduje się nagrody specjalne dla co najmniej trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji długofalowej po turniejach eliminacyjnych.
 12. Turniej finałowy. Po zakończeniu cyklu – 16 najlepszych zawodników, którzy rozegrali co najmniej 50% + 1 zgłoszonych turniejów (przy takim samym wyniku PDF o miejscu w klasyfikacji decyduje w kolejności: liczba lepszych miejsc, liczba rozegranych turniejów, losowanie) z wybranym przez siebie partnerem, który rozegrał co najmniej 30% turniejów eliminacyjnych, wystartuje w finale.
  Potwierdzenie udziału w finale zgłasza się w terminie i trybie ogłaszanym przez Komisarza GPDŚ. Jeśli dwaj zawodnicy z najlepszej „16” tworzą parę lub któryś z zawodników nie potwierdzi udziału, do finału dopuszcza się kolejnych zawodników z utworzonej listy rezerwowej, począwszy od miejsca 17. Finał będzie rozegrany systemem „każdy z każdym” 15 rund po 3 rozdania, łącznie 45 rozdań. Wynik końcowy zawodnika stanowić będzie suma 1/3 wyniku eliminacji (PDF przeliczone na PT i 2/3 wyniku finału. W turnieju finałowym przyznane zostaną aPKLe. Opłata startowa do finału (wpisowe) wynosi: 40 zł od każdego zawodnika. Finałowy turniej odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2023 roku.
 13. Systemy licytacyjne dopuszczone do gry. We wszystkich turniejach obowiązują przepisy rozgrywek brydża porównawczego tj. : Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017, Regulamin Rozgrywek Brydża Porównawczego PZBS, Regulamin Dyscyplinarny PZBS. Dopuszczone są systemy zielone i niebieskie. Systemy Wysoce Sztuczne oraz Konwencje Brązowe są zabronione. Przy stosowaniu szczególnych uzgodnień wymagane jest posiadanie prawidłowo wypełnionej karty konwencyjnej.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd DZBS dnia 21 grudnia 2022 roku.